Thứ ba, 08/06/2021 | 10:15

Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam