Thứ tư, 22/05/2019 | 09:37

Danh mục văn bản của Đảng, Quốc hội và Nhà nước về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học

TT

TÊN VĂN BẢN

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1

Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

2

Chỉ thị số 14 - CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1

Pháp lệnh số 26/2005/PL - UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ưu đãi người có công với cách mạng

2

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1

Nghị định số 54/2006/NĐ - CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

2

Nghị định số 49/2010/NĐ - CP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ. Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

3

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

4

Nghị định số 70/2017/NĐ - CP ngày 06/6/2017. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

5

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

6

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Quyết định số 16/2004/QĐ - TTg ngày 05/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

2

Quyết định số 120/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC BỘ

1

Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 05 tháng 07 năm 2000. Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

2

Thông tư số 06/2004/TT - BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Hướng dẫn về thủ tục để hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định số 16/2004/QĐ - TTg ngày 05/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

3

Thông tư số 14/2004/TTLT - BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 8/11/2004 của Liên bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

4

Thông tư số 07/2006/TT - BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

5

Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 25/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng

6

Quyết định số 09/2008/QĐ - BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế. Ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

7

Thông tư số 08/2009/TT - BLĐTBXH ngày 7/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

8

Thông tư liên tịch số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH, ngày 15 tháng 11 năm 2010. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 .

9

Quyết định số 1488/QĐ - BYT ngày 4/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”.

10

Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

11

Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 07 năm 2014. Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

12

Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT - BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

13

Thông tư số 45/2014/TTLT- BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Liên bộ Y tế và bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

14

Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT - BLĐTBXH - BGDĐT - BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội- Bộ Giáo dục đào tạo – Bộ Nội vụ. Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

15

Quyết định số 3201/QĐ - BYT ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Về việc phê duyệt Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”.

16

Thông tư Liên tịch số 20/2016/TTLT- BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Liên bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

17

Thông tư số 22/2016/TT- BLĐTBXH ngày 29 tháng 06 năm 2016 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012