Thứ tư, 18/03/2020 | 09:47

Phụ lục III: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP,ngày 05/3/2020 của Chính phủ Về công tác văn thư

Phụ lục III
CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

(kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ)

I. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

STT

Tên loại văn bản hành chính

Chữ viết tắt

1.

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2.

Quyết định (cá biệt)

3.

Chỉ thi

CT

4.

Quy chế

QC

5.

Quy định

QyĐ

6.

Thông cáo

TC

7.

Thông báo

TB

8.

Hướng dẫn

HD

9.

Chương trình

CTr

10.

Kế hoạch

KH

11.

Phương án

PA

12.

Đề án

ĐA

13.

Dự án

DA

14.

Báo cáo

BC

15.

Biên bản

BB

16.

Tờ trình

TTr

17.

Hợp đồng

18.

Công điện

19.

Bản ghi nhớ

BGN

20.

Bản thỏa thuận

BTT

21.

Giấy ủy quyền

GUQ

22.

Giấy mời

GM

23.

Giấy giới thiệu

GGT

24.

Giấy nghỉ phép

GNP

25.

Phiếu gửi

PG

26.

Phiếu chuyển

PC

27.

Phiếu báo

PB

Bản sao văn bản

1.

Bản sao y

SY

2.

Bản trích sao

TrS

3.

Bản sao lục

SL

II. MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1

Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.2

Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

Mẫu 1.3

Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp

Mẫu 1.4

Văn bản có tên loại

Mẫu 1.5

Công văn

Mẫu 1.6

Công điện

Mẫu 1.7

Giấy mời

Mẫu 1.8

Giấy giới thiệu

Mẫu 1.9

Biên bản

Mẫu 1.10

Giấy nghỉ phép

2. Mẫu trình bày phụ lục văn bản

Mẫu 2.1

Phụ lục văn bản hành chính giấy

Mẫu 2.2

Phụ lục văn bản hành chính điện tử

3. Mẫu trình bày bản sao văn bản

Mẫu 3.1

Bản sao sang định dạng giấy

Mẫu 3.2

Bản sao sang định dạng điện tử

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/NQ-...3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

------------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ..........................................................................................................................

Căn cứ..........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- Lưu: VT ...7...8

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

-------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung Nghị quyết.

6 Nội dung Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………. 5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ....................................................... 7........................

Căn cứ.......................................................................................................................... ;

Theo đề nghị của............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.................................................... 8......................................................................

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- Lưu: VT ...9...10

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 Các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Nội dung cuyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ……….5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ................................................... 7.................................................................... ;

Căn cứ......................................................................................................................... ;

Theo đề nghị của..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này …………………..5......................

…………………………………………………………………………………………….

Điều............................................................................................................................

................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng đối với các quyết định (cá biệt) ban hành hay phê duyệt một văn bản khác

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 Các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của... )2

------------------

………3……….

………………………

Điều 1...........................................................................................................................

Điều..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………………………………..

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Trích yếu nội dung của văn bản

2 Số, ký hiệu, thời gian ban hành và tên cơ quan ban hành của Quyết định

3 Nội dung văn bản kèm theo

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử (*)

Số: ...4…, ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của... )2

------------------

………3……….

………………………

Điều 1...........................................................................................................................

Điều..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………

………………………………

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

----------------------------------------

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng với văn bản điện tử kèm theo không cùng tệp tin với nội dung quyết định ban hành hay phê duyệt

1 Trích yếu nội dung của văn bản

2 Đối với văn bản điện tử, không phải điền thông tin vào các vị trí này.

3 Nội dung văn bản kèm theo

4 Số và ký hiệu Quyết định ban hay phê duyệt.

5 Thời gian ký số của cơ quan, tổ chức (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601).

Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/...3…-…4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

5…, ngày ... tháng ... năm …

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

.......................7…………………..

-----------------------

……………………………………….8…………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên loại văn bản.

4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên loại văn bản

Mẫu này áp dụng chung đối với các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu nội dung văn bản.

8 Nội dung văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.5 – Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/...3…-…4

V/v ……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

5…, ngày ... tháng ... năm …

Kính gửi:

- …………………………..;

- …………………………..;

……………………………………….7…………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………………..10……………………………………………………………

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu 1.6 – Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/CĐ-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

--------------

6 điện:

- ………………7…………;

- ………………………….;

………………………………………..8……………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung công điện.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.

7 Tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 Nội dung điện.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu của người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.7 – Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GM-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

GIẤY MỜI

…………5…………..

--------------

...........2…………. trân trọng kính mời: .....................................6............................

Tới dự.................................................... 7....................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì:..........................................................................................................................

Thời gian:......................................................................................................................

Địa điểm:.......................................................................................................................

............................................... .8................................................................................... /.

Nơi nhận:

- .................. ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v…

8 Các vấn đề cần lưu ý.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu của người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GGT-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

GIẤY GIỚI THIỆU

..... 2 ....... trân trọng giới thiệu:

Ông (bà)......................................... 5...............................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................

Được cử đến:........................................... 6.....................................................................

Về việc:..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Qúy cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày.................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Địa danh.

5 Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

6 Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Mẫu 1.9 – Biên bản

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/BB-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

BIÊN BẢN

………..4…………

----------------

Thời gian bắt đầu:.............................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................................

Thành phần tham dự:.......................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa): ..............................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản): ............................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo): ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../.

THƯ KÝ

(Chữ ký)
Họ và tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Nơi nhận:

- …………..;

- Lưu: VT, Hồ sơ.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Tên cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu 1.10 - Giấy nghỉ phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GNP-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm …

GIẤY NGHỈ PHÉP

-----------------

Xét Đơn đề nghị nghỉ phép ngày.................................... của ông (bà).............................

.............................................................. 2.................................................... cấp cho:

Ông (bà):................................................ 5....................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................

Được nghỉ phép trong thời gian....................... kể từ ngày..................... đến hết ngày ........ tại 6

Số ngày nghỉ phép nêu trên được tính vào thời gian ……………….7……../.

Nơi nhận:

- …8….;

- Lưu: VT, …9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (nếu cần)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

4 Địa danh.

5 Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép.

6 Nơi nghỉ phép

7 Thời gian nghỉ phép theo Luật lao động (nghỉ hằng năm có lương hoặc nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương …).

8 Người được cấp giấy nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Mẫu 2.1 – Phụ lục văn bản hành chính giấy

Phụ lục …1….

..........2…………

(Kèm theo Văn bản số...3........... ngày…4… tháng...4… năm ...4… của ...5 .)

----------------------------

………………………..6………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………../.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Số thứ tự của phụ lục.

2 Tiêu đề của Phụ lục.

3 Số và ký hiệu của văn bản

4 Thời gian ban hành văn bản.

5 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Nội dung của phụ lục.

Mẫu 2.2 – Mẫu Phụ lục văn bản hành chính điện tử (*)

Số: …5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

Phụ lục …1….

..........2…………

(Kèm theo Văn bản số...3........... ngày…3… tháng...3… năm ...3… của ...4 .)

----------------------------

………………………..7………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………../.

----------------------------------------

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng với văn bản điện tử có phụ lục không cùng tệp tin với nội dung văn bản.

1 Số thứ tự của phụ lục.

2 Tiêu đề của Phụ lục.

3 Đối với văn bản điện tử, không phải điện thông tin tại các vị trí này.

4 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Số ký hiệu văn bản.

6 Thời gian ký số của cơ quan, tổ chức (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601)

7 Nội dung của phụ lục.

Mẫu 3.1 – Bản sao sang định dạng giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

Số: …/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

……, ngày ... tháng ... năm …

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………………..

--------------------

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- ……………;

- …………..;

- Lưu: VT,......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

Họ và tên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …3…/4-…5

…………1…………….

6…, ngày ... tháng ... năm …

Nơi nhận:

- ……………;

- …………..;

- Lưu: VT,......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ7

(Chữ ký của người có thẩm quyền dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản)

Họ và tên

-------------------------------------------------

Ghi chú:

1Hình thức sao: “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”.

2Tên cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản.

3Số bản sao.

4Ký hiệu bản sao.

5Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức sao văn bản.

6Địa danh.

7Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký bản sao.

Mẫu 3.2 – Bản sao sang định dạng điện tử

1…;…2… ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 3

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

Số: …/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

……, ngày ... tháng ... năm …

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………………..

--------------------

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- ……………;

- …………..;

- Lưu: VT,......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

Họ và tên

-----------------------------------------

Ghi chú:

1Hình thức sao: “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”.

2Tên cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản.

3Thời gian ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản .