Thứ tư, 25/11/2020 | 14:55

Hội NNCĐDC/dioxin Đà Nẵng tham gia tập huấn thi đua, khen thưởng

Trong 2 ngày 24 và 25/11/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020. Hội NNCĐDC/dioxin thành phố là đơn vị thành viên trong Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Quý Đức, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ, nhân viên là các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua các cơ quan công tác đảng; Khối Thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; Khối Thi đua các sở, ban, ngành; Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Khối Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; Khối Thi đua tài chính; Khối Thi đua các cơ quan Trung ương; Khối Thi đua các doanh nghiệp Trung ương 1,2,3. Các nội dung tập huấn được các chuyên viên Ban Thi đua, khen thưởng thành phố hướng dẫn cụ thể; về công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổng kết thi đua khen thưởng hàng năm, nghiệp vụ về công tác công bố khen thưởng và điều hành trao thưởng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng, các biểu mẫu trong công tác thi đua khen thưởng, một số văn bản mới liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Qua lớp tập huấn, giúp cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị có dịp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn khi làm thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ nắm vững hơn những nội dung cơ bản về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Quang cảnh lớp tập huấn Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng năm 2020

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng năm 2020

Tin: Trà Thanh Lành- PCT Hội VaVa Đà Nẵng