Thứ sáu, 02/04/2021 | 16:22

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để xây dựng hội vững mạnh

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát số 430/KHKTGS, Thường trực Tỉnh hội Quảng Nam chỉ đạo Ban kiểm tra – Giám sát Tỉnh Hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, các văn bản được các cấp Hội ban hành.

Một phiên làm việc của Ban KTGS Tỉnh hội Quảng Nam

Năm 2020, mặc dầu dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, việc sáp nhập các tổ chức Hội theo đề án của tỉnh giai đoạn 2018-2021 gây ra những khó khăn nhất định, nhưng công tác kiểm tra, giám sát của Hội trong toàn tỉnh vẫn thực hiện theo kế hoạch, trên 30% Hội cấp huyện, thành phố, xã phường được kiểm tra.

Nội dung Kiểm tra tập trung vào: thực hiện quy chế quản lý, sử dụng quỹ Hội, vận động nguồn quỹ; thực hiện quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực, Ban chấp hành Hội các cấp.

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót, của các tổ chức Hội; kết luận kiểm tra đã kiến nghị Hội các cấp thực hiện những giải pháp nhằm phat huy những ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục thiếu sót, bảo đảm cho Hội phát triển ổn định, ngăn ngừa tiêu cực, giữ vững niềm tin của nạn nhân và xã hội.

Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát thấy rằng vai trò tham mưu ở một số tổ chức Hội cho cấp ủy và chính quyền địa phương chưa kịp thời, công tác lưu hồ sơ chưa tốt, cá biệt có lãnh đạo xem nhẹ công tác kiểm tra. Đây là những tồn tại cần khắc phục ngay.

VÕ VĂN ÁI

PCT – Trưởng Ban kiểm tra

Tỉnh Hội Quảng Nam