Thứ sáu, 11/02/2022 | 08:13

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Quỹ hội VaVa (VAVAF)

1 - Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Tài khoản: 003 110 1234 005

Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Swift code Ngân hàng: MSCBVNVX

2 - Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Tài khoản Việt Nam đồng: 0011 000 863 681

Tài khoản ngoại tệ USD: 0011 370 863 710

Tài khoản ngoại tệ EURO: 0011140863770

Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Swift code Ngân hàng: BFTVVNVX

ĐIỀU LỆ QUỸ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM