Thứ hai, 10/08/2020 | 14:16

Tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021)

Năm 2021, tròn 60 năm, Quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học (CĐHH), gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của CĐHH đối với môi trường và con người còn rất nặng nề.
Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam; quan tâm chăm lo chính sách đối với NNCĐDC, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp; nhân dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã có Tờ trình xin ý kiến Ban Bí thư về việc tổ chức các hoạt động trong năm 2021.
Ngày 02/7/2020, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 12440-CV/VPTW Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam như đề xuất của Trung ương Hội.
Nhằm giúp các tỉnh, thành Hội nắm chắc nội dung, chủ động xây dựng Kế hoạch năm 2021 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội đã gửi Tờ trình số 45 /TTr- TWH của Trung ương Hội và Công văn số 12440-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng đến các tỉnh, thành Hội; đồng thời có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để các tỉnh, thành Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoa da cam tại địa phương.
Để tạo sự thống nhất chung trong các cấp hội, về việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, đề nghị các tỉnh, thành Hội thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
1- Các cấp hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng về hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; kết quả thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin; gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Nội dung, hình thức tuyên truyền cần phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả và gắn với tổ chức các sự kiện tại địa phương.
2 - Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam”, trong đó chú trọng tôn vinh, biểu dương những tấm gương hội viên tiêu biểu, gương nạn nhân vượt khó vươn lên; những người mẹ, người vợ tiêu biểu trong chăm sóc nạn nhân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,… quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Hội. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, có thể gắn mít tinh kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam với tổ chức hội nghị tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các đối tượng nêu trên.
3 - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam, các cấp hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân; chú trọng quan tâm chăm lo tới nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và các nạn nhân không có nơi nương tựa, hiện đang được nuôi dưỡng tại gia đình hoặc các Trung tâm Bảo trợ xã hội. Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội… giúp đỡ nạn nhân và gia đình NN gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt….
4 - Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xây dựng tổ chức hội theo đúng nội dung Thông báo kết luận số 158-TB/KL ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội NNCĐDC/dioxin các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.
Quan điểm chung là không sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin với các Hội khác. Nhưng đối với các tỉnh, thành phố có chủ trương thực hiện đề án của cấp ủy trong việc sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin với các hội quần chúng khác; thì lãnh đạo các tỉnh, thành Hội chủ động báo cáo để cấp ủy, chính quyền quan tâm sáp nhập Hội với các hội quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và khi đặt tên vẫn giữ được chủ thể là Hội NNCĐDC/dioxin, để Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân trong giai đoạn mới.
5 - Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong, rà soát, nắm chắc đối tượng là người tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, báo cáo cấp ủy, chính quyền và ngành lao động - thương binh và xã hội địa phương có kế hoạch thẩm định hồ sơ và giám định sức khỏe, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nạn nhân.
Triển khai việc khảo sát, điều tra nắm chắc số lượng, tình trạng bệnh tật của đối tượng là cháu, chắt nạn nhân (nếu có), trên địa bàn tỉnh, thành phố để tổng hợp chung trong toàn quốc. Trung ương Hội sẽ tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở để báo cáo Đảng, Nhà nước, có chính sách phù hợp, tránh để các đối tượng cháu, chắt người có công với cách mạng, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không được quan tâm chính sách một cách thỏa đáng.
Trên đây là một số nội dung triển khai hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam, gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 2021. Các cấp hội cần nắm chắc đặc điểm, tình hình, tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện mọi mặt, hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thông qua việc triển khai hoạt động, một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò và sự cần thiết của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao hiện nay.
Trung tướng, PGS - TS Đặng Nam Điền