Xây dựng tổ chức hội trong tình hình mới

Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Victimes of Arange/dioxin, viết tắt: VAVA). Hội được xác định “là một tổ chức xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao” (Thông báo Kết luận số 292-TB/TW ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).