Thứ ba, 20/08/2019 | 07:50

An over view of Vietnam asociation for victims of agent orange/dioxin-VAVA

During the Vietnam War, the US military sprayed nearly 80 million liters of toxic chemicals, containing 366 kg of dioxin in area up to ¼ of the territory of South Vietnam, causing most ecosystems destroyed, many species of animals and plants disappeared. 4.8 million Vietnamese people were exposed to the toxins, and more than 3 million of them were victims, many of them are dead and others are struggling with serious diseases, many women cannot enjoy the happiness of being a wife, mother, many children were born with deformities... The War past far away, but Vietnamese people are still facing the Agent Orange disaster, resolving many polluted environmental issues and people's health problems caused by toxic chemicals/dioxin.

Agent Orange victims in Vietnam need to be protected by justice, need the support and sharing of social communities at home and abroad. To representing Vietnamese victims of Agent Orange in relationships with domestic and foreign organizations and individuals in fighting for justice, and in asking the US Government to take responsibility in the remediation of consequences of Agent Orange and in calling assistance to Agent Orange victims, the Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA) was established under the Decision No. 84/2003/QD-BNV of Ministry of Home Affairs on December 17th 2003 and started its activities on 10th January 2004. After more than 15 years of activities and growth, VAVA has grown and meet all missions’ requirements. By August 2019, VAVA is covering a network of 4 chapter level from the national to local with 63/63 provincial, 615/713 districts; 6,551/11,161 communal with nearly 400,000 members in all over the country.

VAVA has the role of protection of legitimate rights and interests for Vietnamese Agent Orange/dioxin victims.

VAVA has 2 main tasks: To mobilize all resources to take care and support victims of Agent Orange and to struggle for justice for Vietnamese victims of Agent Orange;

VAVA has passed 04 National Congress:

1. January 10, 2004 in Hanoi.

- Launching ceremony of the Central Executive Committee of the First National Congress of VAVA.

Honorary President: Nguyen Thi Binh, former member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (CPV), former Vice-President of the Socialist Republic of Vietnam;

President: Senior Lieutenant General Dang Vu Hiep, former member of the Central Committee of CPV, former Deputy Minister of Defense and former Deputy Chairman of the Political General Department of the Vietnam People's Army;


2. The 2nd National Congress (Term 2008-2013.)

Madame Nguyen Thi Binh continued to be honored as Honorary President.

Senior Lieutenant-General Nguyen Van Rinh, former member of the Central Committee of CPV, former Deputy Minister of National Defense was elected President.


3. The 3rd National Congress (Term 2013-2018.)

Madame Nguyen Thi Binh continued to be honored as Honorary President.

Senior Lieutenant-General Nguyen Van Rinh, former member of the Central Committee of CPV, former Deputy Minister of National Defense was again elected President.


4. The 4th National Congress (Term 2018-2023) took place on December 4, 2018 in Hanoi, elected the Central Executive Board of 96 members, the Standing Board of 17 members.

Senior Lieutenant General Nguyen Van Rinh continued to be elected as President;

Madame Nguyen Thi Binh continued to be honored as a honorary President.

Over 15 years of operation and growth, VAVA has successfully completed assigned tasks, and is worthy to be a representative protecting the legitimate rights and interests of Agent Orange/dioxin victims in Vietnam.

- On June 25, 2004, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and its 32/32 member organizations agreed to take Annual August 10 as “the Day for Vietnamese Victims of Agent Orange / Dioxin”.

- On August 6, 2004, the Central Committee of CPV’s Office issued Official Letter No. 5770-CP / VPTW announcing the Secretariat of CPV’s agreement to take the August 10 every year as "the Day for Vietnamese Victims of Agent Orange."

- On October 24, 2009, the World Peace Council declared the 10 August as International Day for Solidarity with the Vietnamese Victims of Agent Orange.

Therefore, August 10 becomes an Annual Anniversary of the Agent Orange Disaster in Vietnam; The Day for Vietnamese Agent Orange Victims and the International Day for solidarity with the Vietnamese Agent Orange Victims.


* Recognizing the achievements of VAVA:

- On July 8, 2011, the Secretariat of the Central Committee of the Vietnamese Communist Party presented VAVA a banner with these words: "Solidarity - Compassion - Responsibility - For Agent Orange victims."

- In 2011, the President of the Socialist Republic of Vietnam presented VAVA Second-Class Labor Medal.

- In 2016, the President of the Socialist Republic of Vietnam presented VAVA the First-Class Labor Medal.

VAVA has also honour to receive many other Noble Awards by the Party, State, and international friends.VIETNAM ASSOCIATION FOR VICTIMS OF AGENT ORANGE/DIOXIN LEADER’S BOARD

Current and Former Presidents of VAVA:

Honorary President: Madame Nguyen Thi Binh (2004 to present)
President: Dang Vu Hiep (2004 - 2008)
President: Nguyen Van Rinh (2008 to present)

Current and Former Vice-presidents of VAVA:
Mr. Do Xuan Dien (2004-2007)
Mr. Tran Xuan Thu (2004-2011)
Mr. Nguyen Trong Nhan (2004-2011)

Ms. Nguyen Thi Ngoc Phuong (2004 to present)

Mr. Hoang Chau Son (2014-2017)
Mr. Tran Ngoc Tho (2010 to present)
Mr. Nguyen The Luc (2011 to present)
Mr. Nguyen Van Khanh (2018 to present)
Mr. Dang Nam Dien (2018 to present)

Former Vice-President of the Socialist Republic of Vietnam Nguyen Thi Binh, Honorary President

Senior Lieutenant General Nguyen Van Rinh President

Lieutenant General Nguyen The Luc Vice President – Secretary General

Mr. Nguyen Van Khanh Vice President – Director of VAVAF

Lieutenant General, Associate Prof. Dr. Dang Nam Dien Vice President

Professor, Doctor Nguyen Thi Ngoc Phuong Vice President

Major General Tran Ngoc Tho Vice President

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIỚI THIỆU VỀ

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ rải gần 80 triệu lít hóa chất độc hóa học, trong đó có chứa 366 kg dioxin xuống 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho hầu hết hệ sinh thái bị hủy hoại, nhiều loài động vật, thực vật bị tiêu diệt; 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân, trong số đó nhiều người đã chết, những người còn sống đa số đang chống chọi với những căn bệnh quái ác, nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, nhiều cháu sinh ra bị dị dạng, dị tật...Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Việt Nam vẫn phải đối diện thảm họa da cam, giải quyết nhiều vấn đề gay gắt về môi trường, sức khỏe người dân do hậu quả chất độc hóa/dioxin gây ra.

Nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam cần được công lý bảo vệ, cần được sự trợ giúp, chia sẻ của cộng đồng nhân loại trong và ngoài nước. Để đại diện cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đấu tranh đòi công lý, buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do họ gây ra ở Việt Nam và kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam. Thể theo nguyện vọng của nạn nhân chất độc da cam, ngày 10/01/2004 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập theo Quyết đính số 84/2003/QĐ - BNV ngày 17/12/2003 của Bộ Nội vụ. Qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức của Hội đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi thời kỳ. Tính đến nay, (tháng 8.2019) hệ thống tổ chức Hội đã được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố; 615/713 quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; 6.551/11.161 xã, phường, thị trấn và hàng ngàn chi hội ở tổ dân phố, thôn bản, với gần 400.000 hội viên.

Hội có vai trò là người bảo vệ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Hội có nhiệm vụ: vận động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam;

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã qua 04 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc:

1. Ngày 10/01/2004 tại Hà Nội.

- Lễ ra mắt Ban chấp Hành Trung ương Hội Khóa I

- Chủ tịch danh dự bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch Hội: Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

2. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2008 -2013.

Bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục được đại hội suy tôn Chủ tịch danh dự của Hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng được bầu làm Chủ tich Hội;

3. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 -2018.

Bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục được đại hội suy tôn Chủ tịch danh dự của Hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đại hội tiếp tục bầu giữ chức Chủ tich Hội;

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra ngày 04,05 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tich Hội;

Bà Nguyễn Thị Bình, tiếp tục được đại hội suy tôn Chủ tịch Danh dự của Hội.

Trải qua hơn 15 xây dựng và trưởng thành, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

- Ngày 25/06/2004, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 32/32 tổ chức thành viên họp hội nghị Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhất trí lấy ngày 10/8 hàng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”;

- Ngày 6/8/2004, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 5770-CP/VPTW thông báo ý kiến của Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 10/8 hằng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

- Ngày 24/10/2009, Hội đồng Hòa bình Thế giới ra Nghị quyết lấy ngày 10/8 hằng năm là ngày Quốc tế đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Do đó, ngày 10/8 hằng năm trở thành Ngày kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam; Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Ngày Quốc tế đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

* Ghi nhận những thành tích của Hội:

- Ngày 8/7/ 2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Hội bức trướng “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”.

- Năm 2011, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Hội, Huân chương Lao động Hạng Nhì.

- Năm 2016, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Hội, Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Hội cũng đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và bạn bè Quốc tế.

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

Chủ tịch danh dự bà Nguyễn Thị Bình (Từ 2004 đến nay)

Chủ tịch Đặng Vũ Hiệp (Từ 2004 – 2008)

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh (Từ 2008 đến nay)

Phó chủ tịch Hội các thời kỳ gồm:

Ông Đỗ Xuân Diễn (2004-2007)

Ông Trần Xuân Thu (2004-2011)

Ông Nguyễn Trọng Nhân (2004-2011)

Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Từ 2004 đến nay)

Ông Trần Ngọc Thổ (từ 2010 đến nay)

Ông Nguyễn Thế Lực (từ 2011đến nay)

Ông Hoàng Châu Sơn (từ 2014-2017)

Ông Nguyễn Văn Khanh (từ 2018 đến nay)

Ông Đặng Nam Điền (từ 2018 đến nay)

Chủ tịch danh dự Nguyễn Thị Bình

Chủ tịch Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trung tướng Nguyễn Thế Lực

Phó Chủ tịch – Giám đốc Quỹ Nguyễn Văn Khanh

Phó chủ tịch, Trung tướng, PGS, TS Đặng Nam Điền

Phó Chủ tịch GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Phó Chủ tịch Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

Phát động Chương trình Nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam – 2020”

Sáng 12/3/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - năm 2020”, với cú pháp DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/01 tin nhắn), nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ NNCĐDC vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thần, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 08/5/2020.