Thứ ba, 18/02/2020 | 07:48

Những mốc son chói lọi trên chặng đường 90 năm quang vinh của Đảng

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

1. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945
Ngay từ năm 1930, tại Hội nghị thành lập Đảng, Chánh cương vắn tắt của Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là: đánh đổ thực dân Pháp và chế độ phong kiến. Theo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng: 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh; Đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Giải phóng dân tộc (1939 - 1945).

Cuối năm 1944, trước tình hình chủ nghĩa phát xít bị đánh bại ở nhiều nơi trên thế giới, Đảng ta nhận định thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân sắp đến; từ đó lãnh đạo toàn dân gấp rút chuẩn bị, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đêm 13-8-1945, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam đã gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
2. Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng ta tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Đặc biệt, đã lãnh đạo tổ chức bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946); xây dựng và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946), đồng thời chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước.
Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chế độ thực dân ở nước ta.
3. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954 - 1975)
Sau Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế - văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và Cách mạng XHCN ở miền Bắc. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất của quân và dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.
4. Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng XHCN trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1975 đến nay)
Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung bao cấp đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, hoạch định đường lối đổi mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.
Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) tiếp tục khẳng định đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng XHCN. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Các nghị quyết của Đảng từ Đại hội VIII đến nay tiếp tục khẳng định sự kiên định, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Kinh tế phát triển mạnh mẽ; nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành. Chính trị - Xã hội ổn định, Quốc phòng - An ninh được củng cố. Văn hóa có bước phát triển. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực. Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta trong thời kỳ mới.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng là xây dựng xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
Mạnh Dũng