Thứ hai, 29/03/2021 | 17:12

Công văn số 114/TWH-TC về việc thống kê Hội thuộc địa bàn khó khăn

Mẫu số: 01: Cấp tỉnh thống kê

Mẫu số 2: Cấp huyện thống kê

Mẫu số 3: Cấp xã thống kê

Tải file word các mẫu thống kê tại đây