Tiền Giang là một trong những tỉnh quan tâm, hỗ trợ nhiều cho NNCĐDC, trong đó có nạn nhân là người hoạt động kháng chiến và con, cháu của họ. Cụ thể, trong tổng số nạn nhân toàn tỉnh là 12.136 người thì có 11.370 nạn nhân hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, đạt tỷ lệ 93,7%, gồm 1.526 nạn nhân hưởng trợ cấp theo chế độ người có công và 9.844 nạn nhân hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, ngày 17/9/2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”, có hiệu lực từ ngày 27/9/2021. Phần nội dung Nghị quyết có liên quan đến chính sách, chế độ đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

1. Đối tượng là người khuyết tật thuộc thế hệ thứ ba (F2) của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng, nay được hưởng mức trợ giúp xã hội hàng tháng bằng hệ số 1.0 nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội (360.000 đồng/tháng).

2. Các đối tượng bảo trợ xã hội là NNCĐDC đang hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ thì được chuyển sang mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Để đảm bảo tất cả NNCĐDC đều được hưởng trợ giúp xã hội theo đúng quy định, ngày 15/11/2021, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ban hành công văn đề nghị Thường trực Hội các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các công việc sau:

- Rà soát, thống kê đầy đủ đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng trợ cấp xã hội, hướng dẫn lập thủ tục theo quy định của cơ quan chức năng để được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định.

- Hướng dẫn NNCĐDC là dân thường đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện được chuyển sang mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, liên hệ với cơ quan chức năng để được lập thủ tục chuyển sang thụ hưởng mức trợ giúp xã hội theo quy định mới.

Theo Nghị quyết này, trong thời gian tới, NNCĐDC trong toàn tỉnh chắc chắn sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo quy định, trong đó đối tượng là cháu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (F2) đã được tỉnh quan tâm đặc biệt, giúp nạn nhân an tâm trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Võ Quang Đảm

Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang