Câu hỏi: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) và thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào? Quy định tại văn bản nào?

Trả lời:

A. chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH:

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH là những người có công với cách mạng. Theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

1. Trợ cấp hằng tháng:

a) Người mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;

c) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm CĐHH được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể;

d) Bệnh binh thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%;

đ) Bệnh binh mắc thêm bệnh liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH và thuộc trường hợp mắc bệnh vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản này.

2. Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.

3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

4. Bảo hiểm y tế.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

6. Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - TBXH hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

7. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

8. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

9. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên khoán bảo vệ và phát triển rừng;

10. Vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh;

11. Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

B. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH:

Theo quy định tại Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

1. Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

2. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

4. Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - TBXH hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

5. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

7. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết;

b) Con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết.