Các đại biểu được lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh triển khai, tập huấn các chuyên đề về công tác Hội, hướng dẫn một số văn bản liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh như: Công tác xây dựng tổ chức Hội; chế độ chính sách với NNCĐDC; công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ; kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, thi đua, khen thưởng…

Đây là hoạt động thường niên của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhằm triển khai những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Hội, giúp cán bộ Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; góp phần đẩy mạnh chất lượng công tác Hội tại cơ sở.

Theo báo Bắc Ninh