Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Chỉ thị khẳng định: “Công tác khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị....”. “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con, cháu của họ; chế độ trợ cấp cho người bị nhiễm CĐHH trong và sau chiến tranh. Bổ sung chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam là thương binh và việc áp dụng mức tỉ lệ nhiễm CĐHH. Quy định tiêu chí xác định nạn nhân chất độc da cam và tiêu chí xác định bệnh/tật do chất độc da cam; quy trình xem xét, giám định nạn nhân chất độc da cam”.

2. Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. Chỉ thị nêu rõ: tại mục 2 “… Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam đang định cư ở nước ngoài; chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học …”; tại mục 3 “…Trên cơ sở các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xác

nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót. Nghiên cứu, xem xét xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện,nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định...”.

3. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng. Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 3 về đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng, đã nêu rõ: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người có công với cách mạng. Tại Khoản 1, Điều 29, Mục 8 nêu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH: Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong

khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng CĐHH ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”: Một là: Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên; Hai là: Vô sinh; Ba là: Sinh con dị dạng, dị tật. (chi tiết địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật (17 loại bệnh) có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học được quy định rõ tại Phụ lục 5, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ).

4. Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, chỉ đạo “Khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, sớm hoàn thành việc xác định toàn bộ những nạn nhân qua các thế hệ; nghiên cứu điều chỉnh các quy định nhằm bảo đảm các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước phù hợp để có thể cải thiện chất

lượng cuộc sống, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống...”; “...Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thống kê, xác định nạn nhân; tổ chức nghiên cứu bổ sung đối tượng là thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ ở các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay...”.

* Toàn văn các văn bản trên đã được đăng tải trong Chuyên mục Chính sách – Pháp luật Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam (dientudacam.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vava.org.vn).