Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 2025/UBND-VX ngày 29/3/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về chỉ đạo Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố nhiệm kỳ IV (2023-2028); Hội NNCĐDC/dioxin quận, huyện và Hội NNCĐDC/dioxin ở xã, phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2023-2028). Vừa qua Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết Số: 113/NQ-BCH về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Nghị quyết xác định Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - trách nhiệm - hiệu quả - nhân ái vì nạn nhân da cam”. Đại hội thực hiện các nội dung: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2018-2023), đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2023-2028); Bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin cấp trên.

Thông qua Đại hội để cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp hiểu sâu sắc hơn, thực hiện có hiệu quả hơn Thông tri 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải phòng.

Thời gian Đại hội: Hội ở xã, phường xong trước ngày 30/6/2023; Hội ở quận, huyện đại hội từ tháng 01/7 đến 15/10/2023 (Quận hội Ngô Quyền và Huyện hội An Dương Đại hội trước để rút kinh nghiệm); Hội Thành phố Đại hội vào trung tuần tháng 11/2023.

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội đã xây dưng Kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện số 114/NQ-BCH ngày 11/10/2022; có văn bản phối hợp đề nghị quận, huyện ủy, UBND quận, huyện thống nhất với Ban thường vụ Thành hội về kế hoạch, hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ IV( 2023-2028) và đề nghị UBND cùng cấp hỗ trợ kinh phí Đại hội. Thường trực Thành hội xây dựng lịch phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong Thường trực, cơ quan Thành hội chuẩn bị các văn kiện dự thảo; công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội; phân công hướng dẫn, giúp đỡ các Hội quận, huyện chuẩn bị và tiến hành Đại hội đúng kế hoạch đề ra.

Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp nhiệm kỳ IV (2023- 2028) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố kêu gọi và động viên toàn thể cán bộ, hội viên đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh tập thể, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích để góp phần vào thành công của Đại hội./.

Đặng Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Thành hội