Thứ ba, 01/09/2020 | 15:27

MỐC SON CHÓI LỌI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

Cách đây 75 năm, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Mít tinh 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (ảnh tư liệu)

Ngày 02/9/1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Đó là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày 02/9/1945 đã đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, một nhà nước kiểu mới - Nhà nước “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Từ đây, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Đồng bào các dân tộc rước Quốc huy qua Lăng Bác trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

75 năm đã trôi qua từ thời khắc lịch sử ấy, nhưng lời của Bác vẫn vang vọng và thấm đẫm trong con tim của hàng triệu người dân đất Việt. Lời của Bác là lời của non sông, đất nước, lời của cha ông trong truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thực hiện lời khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập, 75 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: từ chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Và những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp nối truyền thống “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” bằng những hành động thiết thực nhất, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Dũng