Trong những thành tựu đó có phần đóng góp rất quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nhằm nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, tạo “sức đề kháng” vững chắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Với ý nghĩa tầm quan trọng nêu trên, trong hầu hết các văn kiện của Đảng đều đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này. Trước đây chúng ta thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Thông báo Kết luận số 94-TB/TW, ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa. Từ năm 2018 chúng ta thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW Ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kết hợp “xây” và “chống”; chủ động kiện toàn, xây dựng tổ chức, lực lượng; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, internet, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu của Đảng, Nhà nước, dân tộc; kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh chính trị, kinh tế, pháp luật, kỹ thuật, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; qua đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT, góp phần giữ vững sự ổn định để phát triển đất nước.

Những năm tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc; thành tựu 35 năm đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng; những định hướng lớn, đột phá trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Chủ động nhận diện bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam trên không gian mạng; dự báo đúng tình hình, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tạo niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, lực lượng; xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân trên không gian mạng”, tạo thế chủ động tiến công liên hoàn, vững chắc trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cấp ủy, cán bộ chủ trì trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trọng tâm là bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với tiếp tục đẩy mạnh việc chỉnh đốn Đảng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hòa chung với niềm vui của cả nước, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà Đảng và nhân dân đã trao tặng.

Nguồn: Báo QĐND