Thứ ba, 19/10/2021 | 10:56

Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN, NHÂN TỐ CỐT LÕI ĐỂ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

(tiếp theo)

Ý Đảng - lòng dân trong công cuộc đổi mới và khát vọng vươn lên

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (14–20/12/1976), Đảng ta đã đề ra đường lối chung là: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên CNXH; thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và XHCN. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của đất nước sau 30 năm chiến tranh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời, giành thắng lợi trong chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới, chuyển từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Công cuộc đổi mới đã thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân, giành được kết quả nổi bật là: kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, tăng trưởng nhanh, từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh và độc lập, chủ quyền được giữ vững,... Trong đó, Chương trình Quốc gia về “xoá đói, giảm nghèo” đã giúp hàng triệu hộ, với hàng chục triệu người thoát nghèo. Nếu năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 58,1%, đến cuối năm 2020 chỉ còn 2,75%. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo.

Trong điều kiện chất độc da cam/dioxin và bom mìn tồn lưu sau chiến tranh còn ảnh hưởng hết sức nặng nề, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, hằng năm Đảng, Chính phủ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã chi và ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để giúp đỡ nạn nhân; trong đó, đã tập trung hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà cửa bị sập, bị hư hỏng, khám chữa bệnh, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân,... Năm 2020, 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng ở nhiều quốc gia. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, toàn dân đã đoàn kết chung sức, đồng lòng vừa phòng chống, ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, nhất là trong khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh càng khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Càng khó khăn thì “ý Đảng - lòng dân” càng bền chặt, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc càng được phát huy và tỏa sáng.

Đáng chú ý là, trong quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, đã nảy sinh nhiều vấn đề; trong đó một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, lãng phí có xu hướng gia tăng và gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng ta đã xác định đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Trong nhiệm kỳ khóa XII, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hàng nghìn đảng viên vi phạm, trong đó có cả một số đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng,... Từ hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đó, uy tín của Đảng được củng cố, “lòng dân” được yên, niềm tin của nhân dân vào Đảng được tăng cường.

Cội nguồn của các thành tựu đó là do Ý Đảng - lòng dân đã hòa quyện, thống nhất. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn nắm chắc và dựa vào nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn. Thực tế, sự nghiệp đổi mới được khởi phát từ trong quần chúng nhân dân, như Văn kiện Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định: “Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay[7].

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về mặt lý luận, đường lối của Đảng còn bao hàm tính tiên phong mở lối, đi trước dẫn đường, hay nói cách khác “Ý Đảng” chính là khát vọng của nhân dân về tương lai của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu chung là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN” – Đó cũng chính là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Trần Đình – Mạnh Dũng

[7] - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. CTQG, H. 1996, tr. 73

(Tiếp theo Giải pháp để ý Đảng – lòng dân luôn hòa quyện, thống nhất)

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.