Thứ tư, 20/05/2020 | 13:57

Học và làm theo Bác – người làm báo thêm sáng mắt, sáng lòng

Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là Nhà báo số 1 của Báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời mình, Người đã cống hiến trọn vẹn vì Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân, đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá không có gì sánh bằng, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là phong cách mẫu mực và tình thương yêu bao la của Bác đối với toàn dân tộc. Đó mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Trên lĩnh vực báo chí cách mạng, đối với đội ngũ những người làm báo, Bác chỉ ra rằng: “…Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra sức rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:

Viết cho ai xem?

Viết để làm gì?

Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?

Khi viết xong thì nhờ anh em xem và sửa giùm

Chớ tự ái, tự cho bài của mình là “tuyệt” rồi. Tự ái tức là tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch dữ tợn nó ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta” (1)

Sự dặn dò hết sức ân cần và dễ hiểu ấy thể hiện tư cách cao cả của lãnh tụ, là tình cảm sâu đậm của“Anh cả” dành cho những thế hệ người làm báo của chúng ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã từng bước cụ thể hoá những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn từ tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây Đảng ta đã chú trọng tăng cường các giải pháp nhằm giữ vững và phát huy quan điểm “lấy Dân làm gốc”, “Dân là chủ”“Dân làm chủ”, như: mở cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trưng cầu ý kiến của toàn Đảng, toàn dân để bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cũng như các văn kiện khác trình tại Đại hội XII, XII của Đảng. Đây là cơ sở chính trị để hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhờ vậy, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, mà biểu hiện rõ nhất gần đây là: cả hệ thống chính trị và toàn dân đã đoàn kết chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19 và đã đạt được kết quả tốt đẹp khiến thế giới khâm phục.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, yêu cầu đặt ra với đội ngũ những người làm báo là tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm báo của Bác. Những bài viết, những lời dạy của Bác làm cho những người làm báo chúng ta thêm sáng mắt, sáng lòng! ___________________

(1)Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 2002, tập 10, trang 615-616

MAI MỘNG TƯỞNG

16 Mai Hắc Đế - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng