Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố Hà Nội: Nỗ lực để xứng đáng với vị thế của Thủ đô - Thành phố hòa bình

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố Hà Nội: Nỗ lực để xứng đáng với vị thế của Thủ đô - Thành phố hòa bình

Trong nhiệm kỳ III (2014-2019), Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm “Chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC và vận động nhân dân ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam”.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang: Có một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển bền vững

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Đến nay đã trải qua 3 kỳ Đại hội và đang tiến tới Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 12/2019. Nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố Hà Nội: Nỗ lực để xứng đáng với vị thế của Thủ đô - Thành phố hòa bình

Trong nhiệm kỳ III (2014-2019), Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm “Chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC và vận động nhân dân ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam”.