Một số vấn đề về mô hình hòa nhập cộng đồng, dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân CĐDC

Chất độc da cam/dioxin là chất độc hại mà hiện nay vẫn chưa có cách nào để loại bỏ trên người bị nhiễm. Khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, đồng thời là lương tâm và đạo lý, truyền thống của dân tộc.