Để chủ động triển khai làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 29/4/2022 Ban Chấp hành Tỉnh hội đã tiến hành phiên họp lần thứ V, khoá IV, nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban Chấp hành khoá IV: ông Lã Văn Tư, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh hội (Nguyên Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, đang nghỉ chờ hưu) không tham gia Ban Chấp hành Tỉnh hội khoá IV. Ban Chấp hành Tỉnh hội bầu bổ sung Thượng tá Đặng Văn Hoà, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tham gia Ban Chấp hành tỉnh Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Như vậy, đến nay Ban Chấp hành tỉnh Hội đã kiện toàn đủ 13 uỷ viên Ban Chấp hành.

2. Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 ở các cấp hội.

- Ban Thường vụ Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết cụ thể và dự thảo 14 mẫu biểu, làm cơ sở để các cấp hội xây dựng văn kiện Đại hội;

- Sau Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh hội, các cấp hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội.

3. Thời gian chuẩn bị, tiến hành Đại hội:

- Quý I/2023, các huyện, thành, thị hội thông qua kế hoạch, văn kiện Đại hội, Hội các xã, phường, thị trấn; (các huyện, thành, thị hội gửi dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho Hội các xã, phường, thị trấn để thảo luận);

- Quý II/2023, hoàn thành Đại hội, Hội NNCĐDC/dioxin các xã, phường, thị trấn (Tỉnh hội gửi dự thảo báo cáo tổng kết khoá IV, nhiệm kỳ 2018-2023 cho các huyện, thành, thị Hội thảo luận);

- Quý III/2023, hoàn thành Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các huyện, thành phố, thị xã;

- Quý IV/2023, Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam (trước Đại hội lần thứ V của Trung ương Hội);

* Quý IV/2022 Tỉnh hội làm việc với Ban Chấp hành (hoặc Ban Thường vụ) các huyện, thành, thị hội, nắm tình hình chuẩn bị Đại hội ở cơ sở và dự kiến nhân sự Đại hội các cấp Hội nhiệm kỳ 2023-2028 ./.

Tin và ảnh: Thường trực tỉnh Hội Hà Nam