• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phát huy thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 27-28/12/2023, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới để mỗi cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam vượt qua khó khăn, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.  
Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật là: Trung ương Hội và các Tỉnh hội đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Quá trình tổ chức thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp từ Trung ương đến cơ sở, và giữa Hội với các cơ quan chức năng cùng cấp. Đến nay, tổ chức hội được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố; 613 huyện, quận; 6.629 xã, phường, thị trấn, với tổng số 415.097 hội viên. Công tác vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC đạt kết quả cao; trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 2.300 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ hội bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Các cấp hội đã tích cực tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, phản ảnh với cơ quan chức năng và báo cáo với cấp có thẩm quyền. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng làm cho Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi nhận thức, có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xử lý chất độc dioxin tồn lưu tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa và viện trợ nhân đạo cho người khuyết tật, trong đó có NNCĐDC. 
Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực của tổ chức Hội các cấp và đội ngũ cán bộ, hội viên, đã vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ IV đề ra. Hoạt động của các cấp hội còn khẳng định vai trò và vị thế của Hội đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và xã hội; thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Tuy nhiên, Đại hội V cũng chỉ ra một số hạn chế, như: công tác phát triển tổ chức hội và hội viên nhiều nơi chưa đạt chỉ tiêu; công tác vận động nguồn lực ở một số nơi còn thụ động, thiếu kiên trì, hình thức chưa đa dạng; kết quả vận động còn thấp hoặc chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của địa phương…
Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng nói chung, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH nói riêng, song chúng ta mới chỉ giải quyết chế độ cho gần 400.000 người bị nhiễm và di nhiễm CĐHH trong chiến tranh. Hàng trăm nghìn NNCĐDC hằng ngày vẫn đang đau đớn, vật lộn với bệnh tật; hàng trăm nghìn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh bởi chất độc da cam/dioxin, họ là “những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”.
Với phương châm “đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân, tích cực đổi mới xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, Đại hội lần thứ V đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên hãy đoàn kết chung sức, chung lòng cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Để Nghị quyết Đại hội V đi vào cuộc sống, đề nghị Hội các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 
Một là, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành liên quan về sửa đổi, bổ sung, ban hành các chỉ thị, pháp lệnh, nghị định, thông tư, hướng dẫn… liên quan đến công tác khắc phục hậu quả CĐHH trong chiến tranh và tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức quán triệt, thực hiện Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ở các địa phương, tiến tới Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW vào năm 2025. Thường vụ, Thường trực Hội các cấp cần tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội; nhất là quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, trụ sở hội và thù lao cho cán bộ làm công tác hội.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; những kết quả nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) đã đạt được; phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được Đại hội rút ra... Tiếp tục tuyên truyền về thảm họa chất độc da cam và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Duy trì thường xuyên Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam -10/8), Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý”... Hoàn thiện Quy chế thi đua, khen thưởng, đánh giá, bình xét thi đua công khai, đúng Quy chế; đồng thời coi trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình hoạt động hiệu quả trong xây dựng tổ chức hội và chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền cao điểm, tuyên truyền ở trong nước và ngoài nước… 
Tạp chí Da cam Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng cả ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử, cả tiếng Việt và tiếng Anh; tiếp tục mở rộng đối tượng phát hành; đồng thời duy trì sự ổn định trang Website của Trung ương Hội.
Ba là, thường xuyên kiện toàn, xây dựng cơ quan Trung ương Hội và các cấp hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục phát triển hội, chi hội ở những nơi có đủ điều kiện; chú trọng xây dựng, củng cố hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC. Xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V đến từng tổ chức hội; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội và hội viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức hội thực sự là chỗ dựa vững chắc của NNCĐDC.
Bốn là, thực hiện tốt công tác chính sách, tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; bảo đảm mọi chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ cho đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH nhưng bị mất hồ sơ, giấy tờ; chế độ, chính sách đối với cháu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; đối với người trực tiếp chăm sóc nạn nhân nặng không tự phục vụ được; đối với cán bộ, nhân viên hoạt động sau năm 1975 ở vùng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nặng trong chiến tranh.
 Năm là, chủ động, tích cực vận động nguồn lực bằng nhiều hình thức để hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày một tốt hơn; phấn đấu tổng số tiền vận động được của các cấp hội trong nhiệm kỳ V đạt từ 1.500 – 2.000 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy ra tiền). Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện hằng năm. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ NNCĐDC; không để xảy ra tham ô, tham nhũng trong quản lý, sử dụng quỹ và tài sản, kinh phí hoạt động. 
Sáu là, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư  “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Tăng cường củng cố các quan hệ truyền thống và gắn kết giữa Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Pháp... Kết hợp tuyên truyền, vận động để tranh thủ nguồn tài trợ hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC Việt Nam với đấu tranh về nhân quyền, bảo vệ hoà bình, chống sản xuất, sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Tiếp tục các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và chính sách, quy định của Nhà nước, trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục vận động, tập hợp lực lượng, phối hợp đấu tranh bằng các hình thức phù hợp để ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất, cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam./.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác