Hội huyện Năm Căn: Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở
Quang cảnh đại hội xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

Qua đại hội của 7 tổ chức Hội cho thấy: Công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai, thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch khóa mới, được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn đúng người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất tốt, có khả năng tập hợp, quy tụ hội viên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phù hợp với định hướng của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội hoàn thành tốt chương trình đề ra; Công tác bầu cử được duy trì đúng Điều lệ Hội, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị (kết quả đã bầu 110 ủy viên BCH, 32 ủy viên BTV và 57 đại biểu đi dự Đại hội cấp huyện với số phiếu tập trung).

Hội huyện Năm Căn: Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở
Ban chấp hành Hội xã Lâm Hải ra mắt

Đại hội Hội Nạn nạn chất độc da cam/dioxin cấp cơ sở nhiệm kỳ (2023-2028) đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt có ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo hội viên, là diễn đàn quan trọng để hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Qua đó phát huy vai trò vị thế của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội phục vụ lợi ích nạn nạn chất độc da cam trong nhiệm ký mới được tốt hơn.

Văn phòng Tỉnh hội