Quang cảnh hội nghịNăm qua, Hội các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền, huy động nguồn lực và tiếp nhận các nguồn ủng hộ của cộng đồng xã hội để chăm sóc, giúp đỡ, nạn nhân chất độc da cam và những người bị phơi nhiễm. Toàn tỉnh đã có gần 24 nghìn lượt người được nhận sự trợ giúp với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đúng tiến độ khảo sát, điều tra, thống kê xã hội học thế hệ cháu, chắt người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai chế độ, chính sách theo quy định.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022 Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Hội xác định tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; phân loại rõ đối tượng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời cung cấp thông tin tới các tổ chức, cá nhân hảo tâm để tiếp nhận, phân cấp đảm bảo công khai, công bằng, chu đáo và nghĩa tình. Hội cũng sẽ phối hợp với các cấp, ngành có liên quan để tư vấn, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nạn nhân; chú trọng xây, sửa nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống./.