Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -0

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -1
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công -2